DAG EN NACHT EEN LUISTEREND OOR

DAG EN NACHT

EEN LUISTEREND OOR

Privacyverklaring

Verantwoordelijke in de zin van de AVG
Stichting Sensoor de landelijke Luisterlijn

KvK-nummer 40478577

gevestigd aan 't Goylaan 9, 3525 AA te Utrecht, hierna te noemen: de Luisterlijn.

Jouw privacy
De Luisterlijn vindt jouw privacy erg belangrijk. In deze privacyverklaring lees je hoe we persoonsgegevens verwerken en voor welke doeleinden, hoe je je privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die belangrijk is. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten (ook die via de website) van de Luisterlijn. En heeft betrekking op in ieder geval onze vrijwilligers, betaalde krachten en extern ingehuurde betaalde krachten.

Wet- en regelgeving

Met de persoonsgegevens die wij ontvangen, gaan we zorgvuldig om. Daarbij houden we ons aan de bestaande wet- en regelgeving op het gebied van de privacy.

Waarvoor gebruikt de Luisterlijn persoonsgegevens?

Door er dag en nacht te zijn met een luisterend oor, stelt de Luisterlijn mensen in staat om anoniem hun verhaal te delen en daardoor pijn, verdriet en zorgen (even) het hoofd te bieden. De gesprekken worden gevoerd door getrainde vrijwilligers via telefoon, chat en e-mail.

Voor het aanbieden van deze dienst verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens voor onder andere:

 • het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten (bijvoorbeeld met vrijwilligers);
 • de vrijwilligersadministratie, waaronder het opslaan van voortgangs- en exitgesprekken;
 • communicatie- en informatievoorziening (zoals het sturen van een nieuwsbrief);
 • promotie- en/of marketingdoeleinden (bijvoorbeeld bij deelname aan een winactie);
 • onderzoeksdoeleinden;
 • het registreren van voorkeursinstellingen bij het gebruik van onze website (via cookies);
 • onze bedrijfsvoering (om te voldoen aan wet- en regelgeving);
 • rapportages (met geanonimiseerde gegevens) aan bijvoorbeeld de subsidiegever;
 • archivering, waarbij gegevens worden gebruikt voor statistische analyses, historisch en wetenschappelijk onderzoek;
 • dekundigheidsbevordering. 

Welke persoonsgegevens gebruikt de Luisterlijn?

Afhankelijk van het doel en de dienst, kunnen we verschillende persoonsgegevens verwerken, zoals:

 • Naw-gegevens (voornaam, achternaam, adres, woonplaats)
 • Bankrekeningnummer (IBAN)
 • Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres)
 • Leeftijd of geboortedatum
 • Geslacht
 • Foto (optioneel)
 • Eventueel: andere noodzakelijke gegevens die van belang zijn voor het doel of de activiteit waarvoor je je hebt aangemeld;

Het aan- en afmelden voor de nieuwsbrief                                                          
De Luisterlijn biedt een nieuwsbrief waarmee vrijwilligers, medewerkers en overige relaties of geïnteresseerden op de hoogte blijven van onze organisatie en ontwikkelingen. Jouw e-mailadres wordt alleen met jouw toestemming toegevoegd aan de verzendlijst. Je kunt je afmelden voor deze nieuwsbrief via het landelijk bureau of een afmeldink in onze nieuwsbrief. De verzendlijst van de nieuwsbrief geven wij niet aan derden.

Hoe verzamelt de Luisterlijn persoonsgegevens?
De Luisterlijn verzamelt en verwerkt persoonsgegevens via onder andere: trainers van de locaties, het landelijk bureau en/of de website van de Luisterlijn. Dit gebeurt met jouw toestemming of voor zover deze gegevens nodig zijn voor het doel of de afgesproken activiteit. Voor andere doeleinden, verwerken we jouw persoonsgegevens niet zonder toestemming.

Hoe lang bewaart de Luisterlijn persoonsgegevens?
Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel of de activiteit waarvoor deze zijn verwerkt. Of zolang verplicht is voor de wet. Daarna verwijderen wij je gegevens of slaan wij deze anoniem op voor rapportage en verantwoording.


Hoe beveiligt de Luisterlijn persoonsgegevens?
De Luisterlijn heeft voor de bescherming van jouw persoonsgegevens passende beveiligingsmaatregelen (organisatorisch en technisch) genomen. Daarmee zorgen we ervoor dat jouw persoonsgegevens veilig zijn en niet verloren kunnen raken of per ongeluk aan iemand anders gestuurd kunnen worden. 

Van (poging tot) misbruik doen wij altijd aangifte. Als er een datalek is, en dit gevolgen heeft voor jou, informeren we de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij laten dit dan ook weten aan jou als betrokkene.

Met wie deelt de Luisterlijn persoonsgegevens?
De Luisterlijn verhuurt, verkoopt of deelt jouw gegevens niet met derden, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt.

Als we gegevens in onze opdracht aan derden verstrekken, leggen we dat contractueel vast (met een verwerkersovereenkomst) om ervoor te zorgen dat ze deze gegevens geheimhouden, goed beveiligen en verwijderen zodra deze niet meer nodig zijn.

Inzien, corrigeren, wijzigen of verwijderen van jouw gegevens
Voor het inzien, wijzigen of verwijderen van je persoonsgegevens, kun je een schriftelijk verzoek indienen bij onze functionaris gegevensbescherming. Stuur hiervoor een e-mail naar fg@deluisterlijn.nl. Je ontvangt dan uiterlijk binnen 5 werkdagen een reactie. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is ingediend, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer én Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy

Vragen?
Heb je vragen over deze privacyverklaring of de verwerking van jouw persoonsgegevens? Neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming. Stuur dan een e-mail naar fg@deluisterlijn.nl.Eventuele klachten over de wijze waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens kun je zo ook melden. 


Wijzigingen in de privacyverklaring

Van tijd tot tijd passen we deze privacyverklaring aan als omstandigheden wijzigen. Let dus altijd op de datum die in deze privacyverklaring wordt genoemd en kijk regelmatig of er een nieuwe versie is. 

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 6 januari 2022