Nieuws

Sensoor signaleert taboe op praten over somberheid

Nieuws

Op 18 januari, de dag die bekend staat als Blue Monday, hebben 138 mensen contact opgenomen met Sensoor omdat zij zich somber voelden. Dat is 23% van alle gesprekken die dag (612 in totaal per telefoon en chat). Vaak kon of wilde men met zijn of haar verhaal niet naar iemand in de eigen omgeving of naar een hulpverlener.

Lees meer >>

Publicatie Europees onderzoek: motivatie vrijwilligers hulplijnen

Nieuws

In heel Europa zijn vrijwilligers actief bij anonieme (crisis)hulplijnen. Ze luisteren naar de vele thema’s die in een mensenleven voor kunnen komen: rouw, eenzaamheid, pijn, de wens om niet meer te leven. Dit werk vergt emotioneel meer van een mens dan een gemiddelde vrijwilligersfunctie. Ook de tijdsinvestering is groot.

Lees meer >>

Vrijwilligers Sensoor vaker vangnet voor GGZ-patiënten

Nieuws

Steeds vaker krijgen de vrijwilligers van Sensoor mensen aan de lijn die niet meer of niet op tijd terecht kunnen bij een GGZ-instelling. Sensoor, dag en nacht bereikbaar voor een anoniem gesprek, biedt een luisterend oor. Voor veel mensen met psychische problemen is Sensoor een steuntje in de rug voor het dagelijks functioneren. Maar Sensoor is geen behandelaar en maakt zich zorgen over de toename van gesprekken waarin mensen melden niet (meer) de psychische hulp te krijgen die ze nodig hebben.

De Week van de Psychiatrie vindt plaats van 23 tot 29 maart. Thema dit jaar is: ’De psychiatrie op de schop’. Sensoor grijpt deze week aan om aandacht te vragen voor een zorgelijke ontwikkeling binnen de gesprekken bij de anonieme hulplijn. De laatste maanden melden vrijwilligers van Sensoor steeds vaker dat mensen niet de hulp krijgen die ze nodig hebben vanwege GGZ-afdelingen die sluiten of lange wachtlijsten. Een vrouw vertelt aan de vrijwilliger dat ze in crisis is maar pas over zes weken op intakegesprek kan bij de GGZ. Om deze tijd te overbruggen, belt ze regelmatig met Sensoor. Een andere vrouw belt over een familielid die de gaskraan dreigt open te zetten. Uren na een telefoontje met de GGZ is er nog geen hulpverlener verschenen. De politie bellen wil ze niet, bang dat deze persoon in de cel terecht komt. Dit zijn twee van de vele voorbeelden waar vrijwilligers melding van maken. Sensoor wil het signaal afgeven dat mensen zo tussen wal en schip terecht komen en door het ontbreken van de meest geëigende hulp het risico van verdere escalatie ontstaat.

Anoniem praten over psychische problemen
Mensen met psychiatrische problemen als schizofrenie, bipolaire stoornis of angststoornissen, weten Sensoor al jaren te vinden. Ook mensen die willen praten over zelfdoding of zelfbeschadiging komen bij Sensoor terecht. De vrijwilligers van Sensoor luisteren, denken mee en zo nodig verwijzen zij naar een hulpinstelling. Daarmee is de anonieme hulplijn voor veel mensen een extra ondersteuning naast de psychische behandeling die ze al krijgen. Voor andere mensen draagt een regelmatig gesprek met Sensoor er aan bij dat ze geen behandeling nodig hebben. Sommigen zijn uitbehandeld bij de GGZ, Sensoor is voor hen een steun in de rug om de dag aan te kunnen en door te komen.

Sensoor
Sensoor, opgericht in 1958 onder de naam SOS Telefonische Hulpdienst, heeft 26 vestigingen door het hele land. Sensoor is, met ruim 250.000 gesprekken per jaar, de grootste organisatie in Nederland die emotionele ondersteuning op afstand biedt. Ruim 900 vrijwilligers bieden 24/7 een luisterend oor via telefoon, e-mail en alle dagen van de week ook per chat. De vrijwilligers worden goed opgeleid door beroepskrachten tot deskundige gesprekspartners.

Sensoor voert deze dienst namens de gemeenten uit en wordt gefinancierd uit het Gemeentefonds van de Vereniging Nederlandse Gemeente. Daarnaast ontvangt zij giften van particulieren, fondsen en kerken.

Lees het artikel n.av. dit persbericht in het Algemeen Dagblad en Joop.nl
Beluister de uitzending op Een Vandaag.

Verwey-Jonker onderzoek onderbouwt werk Sensoor

Nieuws

Marijke_Vos_onderzoek_SensoorMarijke Vos: ''Sensoor boort krachten aan uit de samenleving en is daarmee modern en vraaggericht.''

  

 

Welk verschil kan het aanbod van telefonische en internethulpdienst Sensoor maken ten opzichte van allerlei andere mogelijkheden van hulp? Uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut blijkt dat het vooral gaat om de kwaliteit van de aandacht die Sensoor biedt. Sensoor hoort daarom thuis in de Databank voor Effectieve sociale interventies*. Het rapport De betekenis van aandacht werd 12 maart 2012 aangeboden aan Marijke Vos, voorzitter van de MO-groep.

Aandacht op afstand
Sensoor is een landelijke telefonische hulpdienst met een traditie die teruggaat tot 1958. De vrijwillige medewerkers van deze hulpdienst bieden mensen de gelegenheid hun gevoelens, zorgen en problemen te uiten via de telefoon. Sinds 1999 biedt Sensoor ook hulp via chat- en e-mailcontacten. Indien nodig informeert Sensoor bellers waar ze specifieke hulp kunnen vinden. Het Verwey-Jonker Instituut deed onderzoek naar de betekenis van het werk van Sensoor. De kern van het werk van Sensoor is dat bellers chatters en mailers altijd persoonlijke aandacht krijgen, welke vraag ze ook hebben. Je kunt aandacht vergelijken met de werking van vitaminen die nodig zijn voor een goede gezondheid en weerstand (vitamine A van Aandacht). Bovendien is deze aandacht anoniem, wat de verwoording van de hulpvraag goed mogelijk maakt. De kwaliteit van de aandacht wordt tot slot bepaald door het feit dat bellers 24 uur per dag contact op kunnen nemen en dat deden ze in 2011 298.000 keer, een stijging van 12% ten opzichte van 2010.

Toekomst
Het is te verwachten dat de behoefte aan laagdrempelige, anonieme aandacht op afstand in de toekomst zal toenemen. Door de individualisering hebben mensen vaker het gevoel dat er geen tijd en aandacht is voor hun verhaal en hun problemen. Sensoor kan hierin een belangrijke rol spelen, onder de voorwaarde dat haar aanbod goed bekend is bij potentiële bellers, chatters en mailers. Het is daarom van belang dat Sensoor wordt opgenomen in de Databank Effectieve sociale interventies. Daarnaast is het huidige welzijnsbeleid - gericht op zelfredzaamheid, eigen regie en onderlinge steun - gedecentraliseerd naar gemeenten. Sensoor stimuleert weliswaar deze zaken, maar doet dat bovenlokaal. Sensoor zal zich daarom moeten aanpassen aan dit gedecentraliseerde beleid.

Verwey - Jonker Instituut
Het Verwey-Jonker Instituut is een onafhankelijk onderzoeksinstituut voor advies en innovatie op sociaal-maatschappelijk terrein in Utrecht. Als landelijk werkende stichting werken zij zonder winstoogmerk. Het instituut wil met deze wetenschappelijke dienstverlening bijdragen aan de sociale participatie van burgers. Zie www.verwey-jonker.nl.

* Databank voor Effectieve sociale interventies
In de databank Effectieve sociale interventies wordt alle beschikbare informatie over interventies voor de sociale sector bij elkaar gebracht: over de interventie zelf, de theoretische onderbouwing, de praktijkervaringen en de effectiviteit

Meer informatie over de publicatie
Het boekje is via Sensoor te downloaden of te bestellen via rotterdam@sensoor.nl / 010 4363444. Ook is het boekje te bestellen op de site van het Verwey-Jonker instituut.

Titel: De betekenis van aandacht. Een onderbouwing van het werk van Sensoor.
Auteurs: Freek de Meere, Astrid Huygen & Huub Braam
Uitgave: Verwey-Jonker Instituut, 2012
48 pagina's, ISBN 978-90-5830-478-0

Bron: Persbericht Sensoor 12-03-2012